Que és L’AMPA?

L’AMPA és l’entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i les mares de l’escola pública Lanaspa-Giralt.Els seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles, basant-se en el diàleg i la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa. També es cuida d’administrar i gestionar els recursos que aporten els seus associats, i participa en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant una representant al Consell Escolar del centre.

La nova junta de l’AMPA està formada per:

Wuisty Muñoz -> Presidenta

Carles del Aguila  -> Sots-Presidenta

Marta Santesmasses  -> Tresorera

Anna Mundet, Silvia Tarrés i Marta Sala -> Secretària

email: info@ampalanaspa.cat

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; està constituïda per tots els pares i mares de l’AMPA. Es reuneix un cop durant el curs en sessió ordinària per a revisar l´estat de comptes, el funcionament de les diverses activitats de l’AMPA i tractar els temes que afectin a la comunitat educativa. Sempre que es consideri convenient, l’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter  extraordinari.

La Junta Directiva és un subconjunt de pares i mares que volen participar més activament en les qüestions que tracta i en les decisions que pren  l’AMPA. Es reuneix tant per anar fent el seguiment de les activitats que organitza i de les seves comissions, com per tractar els temes que són d´interès per part dels pares i mares. L’òrgan executiu de la Junta està  format pel President, el Sots-president, el Secretari, el Tresorer i els vocals, els quals són elegits democràticament per l’Assemblea cada quatre anys si no hi ha modificacions.La Junta es reuneix el primer dimarts de cada mes a les 10 del vespre, a la biblioteca de l’escola i és oberta a la participació de tots els pares i mares.